Jagermeister

Vstupujete na stránky s alkoholom.
Kliknutím na pokračovať potvrdzujete, že vám bolo 18 rokov.

Pokračovať

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov

1 Všeobecne

Tento súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov („súhlas“) sa riadi všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov 1 a zákonom o ochrane osobných údajov 2 .

2 Kto spracúva osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť Mast-Jaegermeister SK s.r.o., so sídlom Košická 56, Bratislava 821 08, IČO: 35 695 366, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 11448/B („spoločnosť“). Spoločnosť je prevádzkovateľom a sama alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov dotknutých osôb. 

3 Právo odvolať súhlas

Udelenie súhlasu je dobrovoľné.

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať oznámením o odvolaní súhlasu, a to takou formou, akou ste súhlas udelili.

Odvolaním alebo neudelením súhlasu môžete znemožniť zasielanie ponúk alebo reklám spoločnosti.

4 Aké osobné údaje alebo druhy osobných údajov spoločnosť spracúva

Spoločnosť bude o Vás spracúvať osobné údaje, ktoré jej poskytnete prostredníctvom webovej stránky http://www.napojak.sk.

5 Za akým účelom sa spracúvajú osobné údaje

Označením príslušného políčka na webovej stránke http://www.napojak.sk vyjadrujem svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na účel zasielania obchodných ponúk, reklám produktov a služieb a akciách spoločnosti, akoukoľvek formou, najmä: emailom, krátkou textovou správou (SMS) a poštovou zásielkou. 

6 Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Spoločnosť nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania osobných údajov dotknutej osoby, ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

7 Prenos osobných údajov do tretích krajín

Spoločnosť nebude prenášať Vaše osobné údaje do tretích krajín.

8 Doba trvania súhlasu

Súhlas je udelený na dobu dvoch rokov. Pred uplynutím dvoch rokov od udelenia súhlasu Vás spoločnosť môže požiadať o udelenie o obnovenie súhlasu.

1/ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
2/ Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Potrebujete poradiť?

Aplikáciu Nápoják.cz stále vylepšujeme a budeme radi za akúkoľvek Vašu pripomienku či nápad. Budeme veľmi radi, ak nám napíšete.